Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Czym jest ORPEG?

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) to jednostka Ministerstwa Edukacji Narodowej wspierająca i promująca uczenie się języka polskiego wśród młodych Polaków przebywających za granicą. Ośrodek umożliwia naukę za granicą w 2 wariantach:

Szkolne Punkty Konsultacyjne – to szkoły przy polskich placówkach dyplomatycznych obecne w 36 krajach (w Afryce, Ameryce Północnej, Azji i Europie). Szkoły te w większości realizują program uzupełniający, z wyjątkiem Zespołu Szkół w Atenach, który prowadzi dodatkowo nauczanie ramowe.

Kształcenie na odległość [na wszystkich etapach edukacyjnych] – ta forma nauki polega na samokształceniu uczniów migrujących i czasowo przebywających za granicą. Dzieci mają możliwość realizacji uzupełniającego lub ramowego planu nauczania w jednej ze szkół prowadzonych przez ORPEG:

a) Uzupełniający plan nauczania – program skierowany do dzieci uczęszczających do szkoły w kraju pobytu. Nauczane przedmioty to:

    edukacja wczesnoszkolna,
    język polski,
    wiedza o Polsce.

b) Ramowy plan nauczania – program skierowany do dzieci, które z uzasadnionych powodów nie mogą uczęszczać do szkoły lokalnej za granicą. Dzieci realizują taki sam program nauczania jak w polskiej szkole stacjonarnej. Realizując ramowy plan nauczania, uczeń spełnia jednocześnie polski obowiązek szkolny.

Ważne:
Uczestnictwo w kształceniu na odległość polega przede wszystkim na samokształceniu (wspierane przez rodziców/opiekunów prawnych). Często jednak rodzice mają dostęp do pomocy dydaktycznych oraz internetowego wsparcia nauczania.

Kontakt:
• Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą: www.orpeg.pl, tel. +48 22 622 37 92