Czym jest edukacja domowa za granicą?

Edukacja domowa dla Polaków za granicą wsparta edukacją na odległość to jedna z form nauki, gdzie rodzic staje się nauczycielem dla swojego dziecka i przejmuje odpowiedzialność nad jego edukacją. Dodatkowo dziecko zostaje zapisane do jednej ze szkół stacjonarnych w Polsce i choć nie uczęszcza na zajęcia to nadal realizuje podstawę programową. Szkoły zwykle organizują raz lub dwa razy do roku egzaminy, po zdaniu których dziecko otrzymuje polskie państwowe świadectwo. Jest to odpowiedni tryb dla dzieci, które w przyszłości mogą wrócić do kraju i kontynuować naukę w polskiej szkole.

     rodzic dobiera czas i miejsce nauki z dzieckiem,
     dziecko staje się uczniem jednej ze szkół stacjonarnych w Polsce,
     program nauczania jest taki sam jak w polskich szkołach stacjonarnych,
     po roku nauki dziecko przystępuje do egzaminów klasyfikacyjnych, po zdaniu których otrzymuje polskie państwowe świadectwo,
     uczeń edukacji domowej, podobnie jak jego rówieśnicy, otrzymuje legitymację szkolną,

 

Jak można skorzystać z tej formy edukacji?

By dziecko mogło skorzystać z edukacji domowej, rodzic składa wniosek do dyrektora polskiej szkoły. Po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz pozytywnej decyzji dyrektora, uczeń może rozpocząć naukę w tym trybie.

Do wniosku rodzic dołącza:

1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;
2) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym;
3) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku, uczeń zostaje zapisany do szkoły.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 16 ust. 8-14 (z późn. zm.)

Ważne:

Szkoły stacjonarne często wspierają swoich uczniów przebywających za granicą poprzez edukację internetową. Zwykle udostępniają one materiały na internetowych platformach edukacyjnych, dzięki czemu rodzic nie musi sam opracowywać lekcji do przerobienia z dzieckiem. Przed złożeniem wniosku do dyrektora warto więc dopytać się o taką formę pomocy.

Po 1 września 2017 roku uczeń będzie musiał uzyskać opinię publicznej poradni psychologiczno‑pedagogicznej, a przy wyborze szkoły będzie obowiązywać rejonizacja wojewódzka.

W przypadku planowanego wyjazdu z kraju warto, wnioskować o tryb nauczania domowego w szkole, do której aktualnie uczęszcza dziecko. Wracając z emigracji wskazane jest wybranie placówki z regionu, do którego powraca rodzina, tak aby po powrocie dziecko mogło kontynuować naukę w tej samej szkole.

Kontakt:

 • indywidualny kontakt rodzica z dyrektorem wybranej szkoły stacjonarnej w Polsce