Regulamin Konkursu Piosenki Patriotycznej 2021

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Konkurs Piosenki Patriotycznej został stworzony w celu promowania postawy patriotycznej wśród dzieci polonijnych.

 

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Edukacji Polonijnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 561881, posiadająca NIP: 6762489379, REGON: 361747890, zwana dalej Organizatorem.

Partnerami konkursu są:
 • Polonijne Szkoły Internetowe – Libratus
 • Polonijka – Polska Szkoła Podstawowa
 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRACY KONKURSOWEJ:

Przedmiotem konkursu jest nagranie wokalnego wykonania wybranej polskiej piosenki patriotycznej.

 • Pracę konkursową trzeba nagrać w pozycji poziomej i wysłać drogą elektroniczną  na adres: sekretariat@polonia.edu.pl.
 • Wiadomość mailowa powinna zawierać nagranie wideo w dobrej jakości.
 • Każdy uczestnik Konkursu Piosenki Patriotycznej może zgłosić tylko jedną pracę.

Prace, które będą niezgodne z zasadami konkursu, nie będą podlegać ocenie i zostaną zdyskwalifikowane.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci, a także młodzież w wieku od 6 do 15 lat mieszkający poza granicami Polski. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pracy konkursowej zgodnej z wymaganiami (patrz II.) na skrzynkę mailową Fundacji Edukacji Polonijnej – sekretariat@polonia.edu.pl. Prace należy przesłać do 9 listopada 2021 roku.

Przy wysyłaniu pracy konkursowej trzeba uwzględnić podstawowe dane uczestnika:

 • w tytule wiadomości mailowej należy napisać – “Konkurs Piosenki Patriotycznej”,
 • w treści – imię, nazwisko, wiek oraz kraj zamieszkania.

Uczestnik przystępuje do Konkursu w momencie opublikowania swojej pracy.

W przypadku, gdy rodzic wysyła pracę swojego dziecka, ważne jest podanie jego imienia i nazwiska.

 

IV. WYNIKI KONKURSU:

Prace zostaną ocenione przez jury, którego członkami będzie Zespół Fundacji Edukacji  Polonijnej. W ocenie prac przewidziane są 2 kategorie wiekowe:

 • grupa młodsza – 6-9 lat,
 • grupa starsza – 10-15 lat.

Podczas oceniania pracy pod uwagę zostaną wzięte następujące czynniki:

 • poprawność wykonania utworu,
 • kreatywność,
 • oryginalność wykonania.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 listopada w mediach społecznościowych Fundacji Edukacji Polonijnej oraz Partnerów konkursu.

 

V. NAGRODY:

W Konkursie Piosenki Patriotycznej wyłoniona zostanie jedna zwycięska praca w każdej kategorii wiekowej, której autor otrzyma nagrodę rzeczową. Każdy uczeń Polonijki Polonijnej Szkoły Podstawowej oraz Libratusa – Polskich Szkół Internetowych otrzyma nagrodę w postaci diamentu na Internetowej Platformie Edukacyjnej.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Udział w Konkursie jest jednoznaczną zgodą na publikację pracy na stronach społecznościowych Fundacji, czyli na stronie internetowej oraz we wszystkich serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora.

Przesyłając pracę konkursową, Uczestnik wraz ze swoim rodzicem (opiekunem prawnym) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuje.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Polonijnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 561881, posiadająca NIP: 6762489379, REGON: 361747890, numer telefoniczny: + 48 12 291 91 45, adres poczty elektronicznej: sekretariat@polonia.edu.pl

 

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w celu przeprowadzenia konkursu „Moje postanowienia noworoczne” (dalej zwanego Konkursem), na podstawie zgody udzielonej przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu.

 

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z udziału w konkursie.

 

W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając w tym celu wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na jeden ze wskazanych wyżej adresów do korespondencji. Cofnięcie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody przed ogłoszeniem wyników Konkursu wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.

 

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.