Konkurs literacki „Piszemy patriotycznie”

Regulamin konkursu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

Konkurs “Piszemy patriotycznie” został stworzony, aby wzbudzić w młodych Polakach poczucie patriotyzmu, promować polskość wśród osób mieszkających poza granicami kraju oraz aby zwiększyć świadomość dzieci o Dniu Niepodległości. 

 

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Edukacji Polonijnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 561881, posiadająca NIP: 6762489379, REGON: 361747890, zwana dalej Organizatorem.

 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRACY KONKURSOWEJ:

 

Każda osoba chętna do wzięcia udziału w naszym Konkursie jest zobligowana do napisania jednego krótkiego opowiadania zgodnie z wymaganiami.  Jako opowiadanie uznajemy utwór literacki pisany prozą. Minimalna objętość opowiadania to 250 słów.  Konkurs jest o tematyce historyczno-patriotycznej, w związku z czym praca konkursowa musi zostać wykonana w nawiązaniu do niej. Szczególnie będą brane pod uwagę prace na temat Niepodległości Polski. 

Prace, które będą niezgodne z zasadami konkursu, nie będą podlegać ocenie i zostaną zdyskwalifikowane. 

   

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

Uczestnikami Konkursu może być młodzież w wieku od 10 do 15 lat. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest odręczne napisanie pracy i przesłanie skanu lub wyraźnego zdjęcia na skrzynkę mailową Fundacji Edukacji Polonijnej – sekretariat@polonia.edu.pl. Oprócz wyżej wymienionego warunku praca konkursowa powinna być oprawiona graficzne dowolną metodą (rysowanie, malowanie, kolaż itp.). Do pracy można dołączyć projekt strony tytułowej. Pracę należy przesłać w terminie do 9 listopada 2020 roku o godzinie 9:00 polskiego czasu. 

Przy wysyłaniu pracy konkursowej trzeba uwzględnić podstawowe dane uczestnika:

  • w tytule wiadomości mailowej należy napisać – “Konkurs Piszemy patriotycznie”,
  • w treści – imię, nazwisko, wiek, tytuł opowiadania.

Uczestnik przystępuje do Konkursu w momencie opublikowania swojej pracy. 

W przypadku, gdy rodzic publikuje pracę swojego dziecka, ważne jest podanie jego danych, takich samych jak w Rozdziale III. Regulaminu (patrz wyżej).

 

IV. WYNIKI KONKURSU:

 

Prace zostaną ocenione przez jury, którego członkami będzie Zespół Fundacji Edukacji  Polonijnej. W ocenie prac nie przewiduje się ich kategoryzowania (wiek uczestnika nie będzie uwzględniany). 

Podczas oceniania pracy pod uwagę zostaną wzięte następujące czynniki:

  • poprawność językowa,
  • kreatywność,
  • oryginalność pracy literackiej.

Data ogłoszenia wyników jest uzależniona od ilości zgłoszonych prac konkursowych. Dokładna data zostanie ogłoszona za pomocą mediów społecznościowych Fundacji Edukacji Polonijnej. 

 

V. NAGRODY:

Najlepsza praca konkursowa zostanie opracowana graficznie przez zawodowych grafików, zostanie stworzona także okładka, dzięki czemu powstanie mini książeczka elektroniczna, która na stałe zostanie zamieszczona na stronie internetowej Fundacji Edukacji Polonijnej – www.polonia.edu.pl z możliwością pobrania w formacie .pdf.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

Udział w Konkursie jest jednoznaczną zgodą na publikację pracy na stronach społecznościowych Fundacji, czyli na stronie internetowej oraz we wszystkich serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora.

Przesyłając pracę konkursową, Uczestnik wraz ze swoim rodzicem (opiekunem prawnym) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuje. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Polonijnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 561881, posiadająca NIP: 6762489379, REGON: 361747890, numer telefoniczny: + 48 12 291 91 45, adres poczty elektronicznej: sekretariat@polonia.edu.pl

 

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w celu przeprowadzenia konkursu „Moje postanowienia noworoczne” (dalej zwanego Konkursem), na podstawie zgody udzielonej przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu.

 

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z udziału w konkursie.

 

W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając w tym celu wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na jeden ze wskazanych wyżej adresów do korespondencji. Cofnięcie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody przed ogłoszeniem wyników Konkursu wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.

 

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.