Konkurs „Przybieżeli do Betlejem – najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa”

Regulamin konkursu dla dzieci i młodzieży

21 grudnia 2020 r. – 21 stycznia 2021 r. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs “Przybieżeli do Betlejem – najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa” został stworzony, aby zachować i utrwalić tradycje tworzenia szopek bożonarodzeniowych,  wzbudzić inwencję twórczą z wprowadzeniem akcentów regionalnych, rozwijać kreatywność wśród dzieci i młodzieży, kształtować postawę szacunku wobec sztuki i rzemiosła, promować kulturę związaną z czasem Bożego Narodzenia oraz wzmacniać więzy rodzinne i polonijne.  

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Edukacji Polonijnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 561881, posiadająca NIP: 6762489379, REGON: 361747890, zwana dalej Organizatorem.

 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRACY KONKURSOWEJ

Każda osoba chętna do wzięcia udziału w naszym Konkursie jest zobligowana do wykonania przestrzennej pracy w postaci szopki betlejemskiej z dowolnego materiału. Uczestnik programu może udostępnić tylko jedną pracę. Dokumentacja pracy powinna składać się z kilku zdjęć. Powinny one uwzględniać – rzut z przodu, z tyłu, z boku i z góry.

Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane: imię i nazwisko, wiek dziecka oraz nazwę kraju, w którym obecnie mieszka uczestnik konkursu. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie dokumentacji fotograficznej skrzynkę mailową Fundacji Edukacji Polonijnej – sekretariat@polonia.edu.pl

Pracę należy przesłać do 21 stycznia 2021 roku do godziny 9:00 polskiego czasu. 

Przy wysyłaniu pracy konkursowej trzeba uwzględnić podstawowe dane uczestnika:

  • w tytule wiadomości mailowej należy wpisać: “Przybieżeli do Betlejem –  najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa”,
  • w treści – imię, nazwisko, wiek oraz kraj, w którym mieszka dziecko,
  • wiadomość mailowa powinna zawierać zdjęcie w formacie jpg., png. lub pdf.

Uczestnik przystępuje do Konkursu w momencie wysłania swojej pracy. W przypadku, gdy rodzic publikuje pracę swojego dziecka, ważne jest podanie jego danych, takich samych jak w Rozdziale III. Regulaminu (patrz wyżej). 

Prace, które będą niezgodne z zasadami konkursu, nie będą podlegać ocenie i zostaną zdyskwalifikowane. 

 

IV. WYNIKI KONKURSU

Prace zostaną ocenione przez jury, którego członkami będzie Zespół Fundacji Edukacji  Polonijnej. W ocenie prac nie przewiduje się ich kategoryzowania (wiek uczestnika nie będzie uwzględniany). 

Podczas oceniania pracy pod uwagę zostaną wzięte następujące czynniki:
  • nawiązanie do tradycji,
  • kreatywność,
  • oryginalność pracy twórczej (pomysł i użyte materiały).

Data ogłoszenia wyników jest uzależniona od ilości zgłoszonych prac konkursowych. Dokładna data zostanie ogłoszona za pomocą mediów społecznościowych Fundacji Edukacji Polonijnej. 

 

V. NAGRODY

Trzy najciekawsze prace konkursowe zostaną wyróżnione w postaci nagrody rzeczowej. Wszystkie prace znajdą się w galerii Fundacji Edukacji Polonijnej i w naszych mediach społecznościowych.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Udział w Konkursie jest jednoznaczną zgodą na publikację pracy na stronach społecznościowych Fundacji, czyli na stronie internetowej oraz we wszystkich serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora.

Przesyłając pracę konkursową, Uczestnik wraz ze swoim rodzicem (opiekunem prawnym) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuje. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Polonijnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 561881, posiadająca NIP: 6762489379, REGON: 361747890, numer telefoniczny: + 48 12 291 91 45, adres poczty elektronicznej: sekretariat@polonia.edu.pl

 

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w celu przeprowadzenia konkursu „Moje postanowienia noworoczne” (dalej zwanego Konkursem), na podstawie zgody udzielonej przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu.

 

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z udziału w konkursie.

 

W każdej chwili można wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając w tym celu wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na jeden ze wskazanych wyżej adresów do korespondencji. Cofnięcie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody przed ogłoszeniem wyników Konkursu wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.

Przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.