Poloturniej

Regulamin “Poloturnieju – turnieju online dla Polonii z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem “Poloturnieju” jest Fundacja Edukacji Polonijnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 561881, posiadająca NIP: 6762489379, REGON: 361747890, zwana dalej Organizatorem.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU

 1. Uczestnikami “Poloturnieju” mogą być dzieci oraz młodzież w wieku od 6 do 15 lat mieszkający poza granicami Polski.
 2. Udział w turnieju jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. Do turnieju zgłoszone zostaną dzieci i młodzież polonijna, którzy   poprawnie   wypełnią   formularz   rejestracyjny. Należy wybrać grupę odpowiednio do wieku uczestnika:
  1. grupa młodsza 6-9 lat: https://tiny.pl/wl2xx
  2. grupa starsza 10-15 lat: https://tiny.pl/wl2qz
Turniej odbędzie się w wyznaczonych dniach:
 • 20 lutego 2023 r. o godzinie 19:00 czasu polskiego – grupa starsza (10-15 lat),
 • 21 lutego 2023 r. o godzinie 18:30 czasu polskiego – grupa młodsza (6-9 lat).

§ 3

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Rodzic uczestnika turnieju wyraża zgodę na publikację wizerunku dziecka/stworzonych przez niego prac w celu promocji turnieju na kanałach social media Fundacji Edukacji Polonijnej (Facebook, Instagram).
 2. Rodzic uczestnika turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych dziecka (imię, nazwisko, wiek) w celu ogłoszenia wyników turnieju na kanałach social media Fundacji Edukacji Polonijnej (Facebook, Instagram).

§ 4

ZASADY KONKURSU

 1. Po wypełnieniu formularza rejestracji uczestnik zostaje formalnie zapisany do turnieju.
 2. “Poloturniej” odbędzie się w formie interaktywnego quizu, uczniowie w czasie rzeczywistym będą odpowiadać na pytania zadawane im poprzez interaktywną prezentację. Każdy uczestnik turnieju, w prywatnym mailu dostanie indywidualny kod uczestnika, na podstawie którego zostanie zweryfikowany wynik. Trzy pierwsze osoby z każdej kategorii zdobędą nagrody rzeczowe o wartości danej kwoty.
 3. Żeby wziąć udział w turnieju, należy dokonać rejestracji za pomocą formularza podanego w punkcie 2.3.
 4. Wyniki konkursu przedstawimy na naszych mediach społecznościowych (Facebook) w dniu 22.02.2023 r. Zwycięzców powiadomimy o wygranej również mailowo.

§ 5

NAGRODY

 1. Dla zwycięzców turnieju przewidziane są nagrody rzeczowe o wartości:
 • w kategorii wiekowej 6-9 lat:
I miejsce – 1000 zł II miejsce – 500 zł III miejsce – 200 zł
 • w kategorii wiekowej 10-15 lat:
I miejsce – 1000 zł II miejsce – 500 zł III miejsce – 200 zł
 1. Nagrody zostaną przesłane uczestnikom na ich polskie adresy 31.08.2022 r. W sytuacji, gdy wysłanie na polski adres nie będzie możliwe, istnieje możliwość ustalenia adresu zagranicznego z organizatorem.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w turnieju. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
 2. Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji uczestnika, jeżeli ten, nie będzie przestrzegał zasad turnieju oraz nie przestrzegał zasady gry „fair play”.
 3. O wszelkich zmianach uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową.
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Polonijnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 561881, posiadająca NIP: 6762489379, REGON: 361747890, numer telefoniczny: + 48 12 291 91 45, adres poczty elektronicznej: sekretariat@polonia.edu.pl   Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w celu przeprowadzenia konkursu „Moje postanowienia noworoczne” (dalej zwanego Konkursem), na podstawie zgody udzielonej przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu.   Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.   Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z udziału w konkursie.   W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając w tym celu wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na jeden ze wskazanych wyżej adresów do korespondencji. Cofnięcie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody przed ogłoszeniem wyników Konkursu wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.   Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).   Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.