Konkurs „Polska moimi oczami”

Fundacja ogłasza konkurs „Polska moimi oczami”!

„Polska moimi oczami” to konkurs zorganizowany w celu promowania polskości wśród organizacji polonijnych na całym świecie. Chcemy zobaczyć jak mali Polacy na całym świecie postrzegają swój kraj Ojczysty!

Zasady konkursu:

Konkurs polega na przygotowaniu przez Uczestników prac, ukazujących Polskę z ich perspektywy, widzianą oczami dzieci przygotowujących konkursowe prace. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 15 lat, podzielony na dwie kategorie wiekowe:

– 1 kategoria wiekowa dotyczy dzieci w wieku 5 – 9 lat,

– 2 kategoria wiekowa dotyczy dzieci w wieku 10 – 15 lat.

Zadanie konkursowe podzielone jest ze względu na daną kategorie wiekową:

1) dla 1 kategorii wiekowej zadanie polega na przygotowaniu plakatu prezentującego to, z czym Uczestnikowi konkursu kojarzy się Polska. Technika wykonanie pracy jest dowolna.

2) dla 2 kategorii wiekowej zadanie polega na wcieleniu się w rolę pracownika biura podróży i stworzeniu własnej oferty reklamującej Polskę. Przygotowana może być ona w sposób wybrany przez Uczestnika konkursu – poważny, wesoły, jak też z zastosowaniem dodatkowych atrakcji ( jak np. lot na smoku wawelskim, nauka gry hejnału na trąbce). Technika oraz forma wykonania pracy jest dowolna (np. prezentacja multimedialna, plakat z grafikami i opisem, kolaż, nagranie wideo).

Prace konkursowe należy przesłać na adres sekretariat@polonia.edu.pl w terminie do 2 lipca 2018 roku. W tytule wiadomości należy podać nazwę konkursu („Polska moimi oczami”), treść wiadomości powinna zawierać:

1) imię i nazwisko,

2) wiek

3) kraj zamieszkania Uczestnika

4) oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika ( o poniższej treści):

Jako rodzic/opiekun prawny Uczestnika …………………. (imię i nazwisko dziecka), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Edukacji Polonijnej z siedzibą w Krakowie danych osobowych moich oraz dziecka w celu przeprowadzenia konkursu „Polska moimi oczami” (dalej jako „Konkurs”), w tym na publikację wizerunku dziecka w celu ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej organizatora (http://polonia.edu.pl/) oraz na facebookowym koncie organizatora (https://pl-pl.facebook.com/FundacjaEdukacjiPolonijnej/). Zgoda ma charakter nieodpłatny i dotyczy rozpowszechnienia wizerunku mojego dziecka na wskazanych wyżej stronach internetowych, utrwalonego na fotografii cyfrowej przesłanej przeze mnie w ramach uczestnictwa w Konkursie. Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację zamieszczonych wraz z ogłoszeniem o Konkursie.

Nagroda główna:

Nagrodą główną w konkursie jest roczny, darmowy dostęp do nauki w projekcie edukacyjnym Polonijka Polonijna Szkoła Podstawowa, na rok szkolny 2018/2019.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 5 lipca 2018 roku.

Regulamin konkursu: kliknij

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: kliknij