“POLSKA PIOSENKĄ OPOWIEDZIANA” – KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 2022

REGULAMIN KONKURSU “POLSKA PIOSENKĄ OPOWIEDZIANA”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Konkurs “Polska Piosenką Opowiedziana” został stworzony w celu promowania postawy patriotycznej wśród dzieci polonijnych.

Współorganizatorami Konkursu są:

Fundacja Edukacji Polonijnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 561881, posiadająca NIP: 6762489379, REGON: 361747890, zwana dalej Organizatorem

oraz Polonijne Szkoły Internetowe – Libratus z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000583029, NIP 7352864476 będąca organem prowadzącym Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Nowym Targu pod adresem 34 – 400 Nowy Targ, os. Wincentego Witosa 28, wpisanym do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 133257.

 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRACY KONKURSOWEJ:

Przedmiotem konkursu jest nagranie wokalnego wykonania wybranej polskiej piosenki patriotycznej.

  • Pracę konkursową trzeba nagrać w pozycji poziomej i wysłać drogą elektroniczną  na adres: sekretariat@polonia.edu.pl.
  • Wiadomość mailowa powinna zawierać nagranie wideo w dobrej jakości.
  • Każdy uczestnik konkursu “Polska Piosenką Opowiedziana” może zgłosić tylko jedną pracę.

Prace, które będą niezgodne z zasadami konkursu, nie będą podlegać ocenie i zostaną zdyskwalifikowane.

  III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci oraz młodzież w wieku od 6 do 15 lat mieszkający poza granicami Polski. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pracy konkursowej zgodnej z wymaganiami (patrz II.) na skrzynkę mailową Fundacji Edukacji Polonijnej – sekretariat@polonia.edu.pl. Prace należy przesłać do 7 listopada 2022 roku.

Przy wysyłaniu pracy konkursowej trzeba uwzględnić podstawowe dane uczestnika:

  • w tytule wiadomości mailowej należy napisać – “Konkurs Polska Piosenką Opowiedziana 2022”,
  • w treści – imię, nazwisko, wiek oraz kraj zamieszkania.

Prace konkursowe będą udostępniane w mediach społecznościowych i na stronach internetowych Fundacji oraz Libratusa, więc wiadomość powinna zawierać poniższą treść:

“Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w mediach społecznościowych i na stronach internetowych Fundacji Edukacji Polonijnej i Polskich Szkół Internetowych Libratus – imię i nazwisko”.

Uczestnik przystępuje do Konkursu w momencie opublikowania swojej pracy.

W przypadku, gdy rodzic wysyła pracę swojego dziecka, ważne jest podanie jego imienia i nazwiska.

 

IV. WYNIKI KONKURSU:

Prace zostaną ocenione przez jury, którego członkami będzie Zespół Fundacji Edukacji  Polonijnej oraz Libratusa. W ocenie prac przewidziane są 2 kategorie wiekowe:

  • grupa młodsza – 6-9 lat,
  • grupa starsza – 10-15 lat.

Podczas oceniania pracy pod uwagę zostaną wzięte następujące czynniki:

  • poprawność wykonania utworu,
  • kreatywność,
  • oryginalność wykonania.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 listopada w mediach społecznościowych Fundacji Edukacji Polonijnej oraz Polskich Szkół Internetowych Libratus.

V. NAGRODY:

W Konkursie Piosenki Patriotycznej wyłoniona zostanie jedna zwycięska praca w każdej kategorii wiekowej, której autor otrzyma nagrodę rzeczową.

W młodszej kategorii (od 6 do 9 lat) nagrodą będzie zestaw LEGO.

Nagrodą w starszej kategorii wiekowej (od 10 do 15 lat) będzie aparat FUJIFILM Instax Mini 11.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Udział w Konkursie jest jednoznaczną zgodą na publikację pracy na stronach społecznościowych Fundacji i Libratusa, czyli na stronie internetowej oraz we wszystkich serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatorów.

Przesyłając pracę konkursową, Uczestnik wraz ze swoim rodzicem (opiekunem prawnym) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuje.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Polonijnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 561881, posiadająca NIP: 6762489379, REGON: 361747890, numer telefoniczny: + 48 12 291 91 45, adres poczty elektronicznej: sekretariat@polonia.edu.pl oraz Polskie Szkoły Internetowe – Libratus z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000583029, NIP 7352864476 będąca organem prowadzącym Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Nowym Targu pod adresem 34 – 400 Nowy Targ, os. Wincentego Witosa 28, wpisanym do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 133257. Sekretariat administratora znajduje się w Krakowie, przy ulicy Szlak 20/8, 31-153 Kraków, telefon: +48 12 399 43 59, adres e-mail: sekretariat@libratus.edu.pl

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w celu przeprowadzenia konkursu „Polska Piosenką Opowiedziana” (dalej zwanego Konkursem), na podstawie zgody udzielonej przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu.

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z udziału w konkursie.

W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając w tym celu wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na jeden ze wskazanych wyżej adresów do korespondencji. Cofnięcie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody przed ogłoszeniem wyników Konkursu wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.